อิฐเครื่องรูจากเตาเผาอิฐเครื่องรู (ผู้ผลิตอิฐเครื่องรูโ